+35725368683

4 τρόποι για να αποκτήσετε Κυπριακή Υπηκοότητα

Μάριος Κωνσταντίνου

Μάθετε πώς να αποκτήσετε κυπριακή υπηκοότητα μέσω γάμου, βάσει ετών διαμονής στην Κύπρο, καταγωγής και επενδύσεων.

Το ενδιαφέρον για την κυπριακή ιθαγένεια έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς πολλοί υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρησιμοποιούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου. Επίσης, πολλά άτομα με κυπριακή καταγωγή υποβάλλουν αίτηση για το κυπριακό διαβατήριο λόγω του Brexit.

Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίους ένας αλλοδαπός μπορεί να αποκτήσει κυπριακή ιθαγένεια:

 • Πολιτογράφηση βάσει ετών διαμονής στην Κύπρο

 • Ως σύζυγος Κύπριοι υπηκόου
 • Λόγω της κυπριακής καταγωγής
 • Μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Πολιτογράφηση βάσει ετών διαμονής στην Κύπρο (M127)

Η αίτηση για την κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να υποβληθεί από αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει συνολικά 7 χρόνια νόμιμης διαμονής στην Κύπρο (2555 ημέρες διαμονής στην Κύπρο) πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο αιτών πρέπει να διαμένει συνεχώς στην Κύπρο κατά το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περιπτώσεις αιτούντων που είναι παιδιά ή γονείς Κύπριων πολιτών, ο απαιτούμενος χρόνος είναι 5 χρόνια και όχι 7.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Ο αιτών πρέπει να προετοιμάσει έναν πλήρη κατάλογο αφίξεων και αναχωρήσεων από και προς την Κύπρο (βάσει σφραγίδων διαβατηρίου) που θα επιβεβαιώνει τις απαιτούμενες ημέρες διαμονής. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και να καταβάλει το απαιτούμενο τέλος.

Η επεξεργασία των αιτήσεων διαρκεί 1-2 χρόνια.

Δικαιολογητικά για αίτηση τύπου Μ127

 • Πιστοποιητικό γέννησης*

 • Ποινικό μητρώο*
 • Πιστοποιητικό γάμου*
 • Φωτοαντίγραφα διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας που να φαίνονται οι σφραγίδες αφίξεων και αναχωρήσεων
 • Αναλυτική κατάσταση αφίξεων και αναχωρήσεων
 • Αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων όπου γνωστοποιείται ότι ο αιτών / η αιτούσα υπέβαλε αίτηση για Πολιτογράφηση
 • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου σφραγισμένες από τοπικό Muhtar
 • Βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό εργασίας

Τέλη

Υποβολή αίτησης– €500

Κατόπιν έγκρισης – €500

Απόκτηση υπηκοότητας λόγω γάμου (Μ125)

Οι αλλοδαποί σύζυγοι Κυπρίων υπηκόων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια γάμου και δύο χρόνια παραμονής στην Κύπρο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για υπηκοότητα.

Επίσης, σύζυγοι Κυπρίων που ζουν στο εξωτερικό έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όταν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια γάμου. Σε αυτήν την περίπτωση, το ζευγάρι πρέπει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η χορήγηση κυπριακής ιθαγένειας. Εάν το ζευγάρι έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια γάμου και έχει τουλάχιστον ένα παιδί, δεν είναι απαραίτητη η επεξήγηση.

Δικαιολογητικά για αίτηση Μ125

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος / αιτούσας*

 • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου αιτούντος / αιτούσας*
 • Πιστοποιητικό γάμου*
 • Πιστοποιητικά γεννήσεως των παιδιών του ζεύγους*
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος / αιτούσας
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Κύπριου / Κύπριας συζύγου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του / της Κύπριου / Κύπριας συζύγου (όπου εφαρμόζεται)
 • Δήλωση αρμονικής συμβίωσης ζεύγους υπογεγραμμένη ενώπιον λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης ή της διπλωματικής αρχής
 • Βεβαίωση συμβίωσης από τις τοπικές αρχές
 • Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και σε μία εκ των αιτήσεων επικολλώνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ έκαστο. 

Τέλη υποβολής αίτησης – €300

Ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι περίπου 1-2 χρόνια

Απόκτηση υπηκοότητας λόγω καταγωγής 

Υπάρχουν τρεις τύποι απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας λόγω καταγωγής: 

Αίτηση για Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μ121)

Άτομα ανήλικα ή ενήλικα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και των οποίων ο πατέρας κατά τη στιγμή της γέννησης ήταν Κύπριος πολίτης καθώς από άτομα που γεννήθηκαν μετά τις 11 Ιουνίου 1999 των οποίων η μητέρα ήταν Κύπρια πολίτης κατά τη στιγμή της γέννησης τους.

Τέλη - €20

Αίτηση για Εγγραφή Ανηλίκων (Μ126)

Ανήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν τις 11 Ιουνίου 1999, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, και των οποίων η μητέρα είναι Κύπρια πολίτης και ο πατέρας αλλοδαπός, ή ανήλικα άτομα των οποίων ο πατέρας απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα μετά τη γέννηση τους.

Επίσης, η αίτηση υποβάλλεται για ανήλικα άτομα των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα με Πολιτογράφηση ή με Εγγραφή λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη.

Τέλη - €80

Συνοδευτικά έγγραφα για αιτήσεις τύπου Μ121 και Μ126

 • Πιστοποιητικό γέννησης*

 • Πιστοποιητικό γάμου γονέως αιτούντος / αιτούσας*
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας
 • Πιστοποιητικό εγγραφής Κύπριου γονέα (όπου εφαρμόζεται)
 • Δήλωση του αλλοδαπού γονέα υπογεγραμμένη ενώπιον Λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης ή της διπλωματικής αρχής ότι συγκατατίθεται στην παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο ανήλικο τέκνο του.
 • Δύο φωτογραφίες

Αιτήσεις ενηλίκων τύπου Μ123

Άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960 των οποίων, κατά την ημερομηνία γεννήσεώς τους, κανένας από τους γονείς δεν είχε την κυπριακή υπηκοότητα.

Απαραίτητα έγγραφα

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος / αιτούσας*

 • Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος / αιτούσας *
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας
 • Πιστοποιητικό εγγραφής Κύπριου γονέα (όπου εφαρμόζεται)

Τέλη - €50

Κατάθεση αίτησης υπηκοότητας

Οι τύποι αιτήσεων για την απόκτηση υπηκοότητας που αναφέρονται παραπάνω υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ή στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις, ή σε πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό. Όλες οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από τον Κλάδο Ιθαγενειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγράφων και μεταφράσεις

Σημείωση:

Τα έγγραφα με (*) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα και να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILE) αν προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, ή να είναι σφραγισμένα από τη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. 

Η μετάφραση πρέπει να γίνει από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή από Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης ή από κυβερνητική τμήμα / υπηρεσία της χώρας έκδοσης.

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Η κυβέρνηση της Κύπρου στα πλαίσια των πολιτικών της για προσέλκυση ξένων επενδύσεων έχει θεσπίσει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Δίνει την ευκαιρία στους επενδυτές να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο για αυτούς και την οικογένειά τους με επενδύσεις που ξεκινούν από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι υπηρεσίες μας

 • Παροχή συμβουλών για τις αιτήσεις σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα και τις προϋποθέσεις

 • Προετοιμασία των αιτήσεων (όπου είναι εφικτό)
 • Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές πριν και μετά την αίτηση
 • Σας βοηθάμε να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα
 • Υποβολή της αίτησης
 • Παρακολουθούμε την κατάσταση της αίτησης, και σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία
 • Παρέχουμε βοήθεια στη παραλαβή διαβατηρίου και ταυτότητας 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν συμβουλές και να μάθετε για τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683