+35725368683

Σχετικοι τομεις δραστηριοτητας

Εταιρικό Δίκαιο Κύπρου

Ενημερώθηκε: Μάιος 16, 2024

Εταιρικό δίκαιο: Διατάξεις και Σύσταση Εταιρείας

Ο περί Εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113), βασίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο της Μεγάλης Βρετανίας του 1948. Αρχικά συντάχθηκε στα αγγλικά και μετά μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα. Υποβλήθηκε σε πολλές αλλαγές όλα αυτά τα χρόνια.

Ορισμός κυπριακής εταιρείας

Η εταιρεία στην Κύπρο είναι μια νομική οντότητα που έχει συσταθεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) με σκοπό να ασκεί οποιαδήποτε νομική δραστηριότητα. Μια εταιρεία στην Κύπρο μπορεί να έχει πέντε μορφές:

 • Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
 • Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχές
 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και μετοχές
 • Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 

Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας στην Κύπρο. Χρησιμοποιείται για επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο και διεθνώς από ξένους επενδυτές.

Αρχή της Περιορισμένης Ευθύνης

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό μιας εταιρείας είναι ότι είναι μια ανεξάρτητη νομική οντότητα. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται νομικό πρόσωπο εντελώς ξεχωριστό από τα άτομα που το ιδρύουν, διαχειρίζονται ή κατέχουν.

Επομένως, τα μέλη της εταιρείας δεν είναι προσωπικά υπεύθυνα για τα χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν να μηνυθούν από τους πιστωτές της εταιρείας.

Έφορος εταιρειών

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη είναι μέρος του Υπουργείου Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας. Το Τμήμα διευθύνεται από την Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας κ. Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου.

Χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

 1. Τμήμα εταιρειών
 2. Πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 3. Υπηρεσία Αφερεγγυότητας

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των ακόλουθων:

 • Εταιρειών
 • Συνεργασιών 
 • Εμπορικών ονομάτων
 • Εμπορικών σημάτων
 • Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Βιομηχανικών σχεδίων

Είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αφερέγγυων εταιρειών και ατόμων.

Εγγραφή Εταιρειών

Για την εγγραφή εταιρειών στην Κύπρο θα χρειαστείτε τα εξής:

 • Όνομα εταιρείας
 • Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου
 • Αξιωματούχοι της εταιρείας (διευθυντές και γραμματέας)
 • Μέτοχοι και μετοχικό κεφάλαιο
 • Δραστηριότητες της εταιρείας
 • Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό 

Ο δικηγόρος υποβάλλει την εταιρεία για εγγραφή. Ο έφορος θα επιβεβαιώσει ότι όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται είναι σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς. Στη συνέχεια, η εγγραφή της εταιρείας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και εκδίδεται πιστοποιητικό σύστασης.

Η έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης αποτελεί την αρχή της νομικής ύπαρξης της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία σύστασης εταιρειών στην Κύπρο.

Μετά την Εγγραφή

Εγγραφή στο Φορολογικό Τμήμα

Κάθε εταιρεία υποχρεούται να εγγραφεί στο Τμήμα Φορολογίας. Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία σύστασής της. Κατά την εγγραφή, δίνεται ένας αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Μητρώο ΦΠΑ

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εταιρεία οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ:

Υποχρεωτική εγγραφή:

Όταν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνει τα €15.600. Αυτό υπολογίζεται για την περίοδο των προηγούμενων 12 μηνών ή πρόκειται να γίνει εντός των επόμενων 30 ημερών.

Εθελοντική εγγραφή:

 • Επιχειρηματίες με φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή / και παροχές υπηρεσιών, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα €15.600.
 • Επιχειρηματίες που προτίθενται να πραγματοποιήσουν φορολογητέες πράξεις στο μέλλον.
 • Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός Κύπρου. Αυτό επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διαχείριση και ο έλεγχός τους ασκούνται στην Κύπρο.

Εγγραφή στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο της Κύπρου, κάθε εργοδότης έχει την υποχρέωση να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εγγραφή Εμπορικού Σήματος

Η εγγραφή εμπορικών σημάτων είναι επίσης σημαντική και έχει ως στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εταιρείας και τη διάκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών της στην αγορά.

Εταιρική Συμμόρφωση

Η εταιρεία έχει το καθήκον να ενημερώνει τον Έφορο Εταιρειών για οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει σχετικά με τα παρακάτω:

 • Αλλαγή ονόματος
 • Πληροφορίες διευθυντών και γραμματέα
 • Αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο
 • Αλλαγή της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου
 • Καταχώρηση χρεώσεων για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας

Μόλις υποβληθεί μια αλλαγή, ο έφορος εκδίδει το νέο πιστοποιητικό.

Στο τέλος κάθε φορολογικού έτους, η εταιρεία πρέπει να καταρτίζει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας μαζί με τη φορολογική δήλωση.

Επίσης, μία φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος, η εταιρεία προετοιμάζει και υποβάλλει την ετήσια έκθεση (HE32). Υποβάλλεται μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων.

Επιπλέον, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει την ετήσια εισφορά που ανέρχεται σε €350 (έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους).

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σχετικοι τομεις δραστηριοτητας

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683