+35725368683

Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων (Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων)

Ενημερώθηκε: Ιούνιος 04, 2024

Κυπριακές εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις

 • Η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Άμεση αρχική επένδυση στην Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €200.000. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από τράπεζα και με την παροχή άλλων εγγράφων.
 • Να λειτουργεί σε ανεξάρτητα γραφεία στην Κύπρο.
 • Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν, από την 1η Ιανουαρίου του 2022, ως ενιαίο σημείο επαφής τη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών, αγγλιστί Business Facilitation Unit (ΜΔΕ, BFU).

Κατηγορίες υπαλλήλων

Κατηγορία Ανώτερου Διευθυντή

 • Οι ανώτεροι διευθυντές ανήκουν στο προσωπικό με υψηλές δεξιότητες. Πρέπει να έχουν συμβόλαιο εργοδότησης διάρκειας όχι λιγότερης των 2 ετών και ακαθάριστο μηνιαίο μισθό τουλάχιστον €2,500. Ισχύει περίοδος χάριτος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 για υπάρχον "key personnel", όπου ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός μπορεί να είναι €2,000. 
 • Συμπεριλαμβάνονται στο 70% όριο εργοδοτουμένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπήκοους τρίτων χωρών).
 • Στο προσωπικό με υψηλές δεξιότητες δίνονται, όπως και στα μεσαία στελέχη και στο εξειδικευμένο προσωπικό, οι φορολογικές διευκολύνσεις, δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση και δικαίωμα πολιτογράφησης μετά από 4 ή 3 έτη, όπως αυτά εξηγούνται παρακάτω.

Μεσαία στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό

 • Ο ελάχιστος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός για αυτήν την κατηγορία είναι €2,500. Ισχύει περίοδος χάριτος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 για υπάρχον "key personnel", όπου ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός μπορεί να είναι €2,000.
 • Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αυτήν την κατηγορία: 70% μπορούν να είναι κάτοικοι τρίτων χωρών.
 • Το συμβόλαιο απασχόλησης του ως άνω βασικού προσωπικού δεν πρέπει να έχει διάρκεια λιγότερη των 2 ετών.

Υποστηρικτικό προσωπικό

Ο μέγιστος αριθμός για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών σε αυτήν την κατηγορία είναι 30% του υποστηρικτικού προσωπικού.

Μέλη οικογενείας 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων ως διευθυντές ή μεσαία στελέχη ή άλλο βασικό προσωπικό είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμά τους για οικογενειακή επανένωση. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας (σύζυγος και ανήλικα παιδιά) μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στην Κύπρο. Οι σύζυγοι δικαιούνται επίσης άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία.

Καθήκοντα της ΜΔΕ

 • Εγγραφή και σύσταση εταιρειών
 • Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Φορολογικό Μητρώο και στο Μητρώο ΦΠΑ
 • Εγγραφή των εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων
 • Επίσπευση της διαδικασίας απόκτησης αδειών διαμονής και εργοδότησης
 • Παροχή καθοδήγησης και πληροφοριών

Φορολογικές Διευκολύνσεις

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος 118(Ι)/ 2002, όπως τροποποιήθηκε, παρέχει ορισμένες φοροαπαλλαγές σε προσωπικό εταιρειών ξένων συμφερόντων.

 • Σε προσωπικό με μισθό άνω των 100,000 ευρώ το χρόνο, 50% για 10 έτη, εφόσον δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας για τα 3 από τα 5 έτη που προηγούνται του έτους που άρχισε η εργοδότηση του στη Δημοκρατία (Άρθρο 8(23)).
 • Σε προσωπικό με μισθό άνω των 55,000 αλλά όχι άνω των 100,000 ευρώ το χρόνο, 50% για 17 έτη, εφόσον δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας για τουλάχιστον 15 έτη (Άρθρο 8(23Α)).
 • Σε προσωπικό με μισθό κάτω των 55,000 ευρώ το χρόνο, 20% για 5 έτη, εφόσον δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη της εργοδότησης του στη Δημοκρατία (Άρθρο 8(21)). 

Απόκτηση Υπηκοότητας

Με το νόμο 149(Ι)/2023, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου του 2023, η Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπει σε μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού να υποβάλουν αίτηση απόκτησης της Κυπριακής υπηκοότητας μετά από 4 ή 3 χρόνια νόμιμης διαμονής, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης τους της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο είναι Α2 και Β1 αντίστοιχα (όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης). Οι αιτούντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει δώδεκα μήνες συνεχούς νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης. Οι δώδεκα μήνες δεν περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα έτη διαμονής.

Στις 31 Μαίου του 2024, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νέα τροποποίηση στον Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο του 2002, την αριθμό 76(Ι)/ 2024.

Σύμφωνα με την νέα τροποποίηση, μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού τα οποία κατέχουν απολυτήριο επιπέδου λυκείου με βασική γλώσσα εκπαίδευσης την ελληνική, ή ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών σε πρόγραμμα με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική, απαλλάσσονται από την απαίτηση να είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής.

Η εξέταση των αιτήσεων είναι ταχεία και, μετά από καταβολή τέλους που ορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα υπερβαίνει τους 8 μήνες.

Χρονολόγιο της ΜΔΕ (Timeline of the BFU)

21 Δεκεμβρίου 2021 Εγκρίνεται η δημιουργία της ΜΔΕ.

1 Ιανουαρίου 2022 Ο υπάρχων Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης Διεθνών Εταρειών αναβαθμίζεται στην Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ).

20 Μαρτίου 2023 Καθιερώνονται εβδομαδιαία σταθερά ραντεβού για έκδοση αδειών διαμονής και απασχόλησης. Ιδιώτες και μικροί αριθμοί αιτήσεων μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας.

12 Ιουλίου 2023 Έκδοση θεώρησης εισόδου με την ένδειξη "Business". Επιτρέπει σε αλλοδαπούς επισκέπτες να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία για 90 μέρες, χωρίς δικαίωμα εργασίας, για επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Νοέμβριος 2023 Διευκολύνσεις για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών ξένων εργαζομένων στην Κύπρο.

Δεκέμβριος 2023

Τίθεται σε εφαρμογή σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Μέτρα αύξησης της προσφοράς στέγης για επαγγελματίες ξένων εταιρειών.

17 Ιανουαρίου 2024 Μετά από κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναμένεται η εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Μπλε Κάρτα. Αποκτώντας την Μπλε Κάρτα, εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

9 Φεβρουαρίου 2024 Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι σχεδόν 2,000 εταιρείες έχουν εγγραφεί στη ΜΔΕ από το 2022, απασχολώντας 19,000 μέλη εξειδικευμένου προσωπικού.

Επίσης, εντός του 2024, αναμένεται πρόταση έτσι ώστε εταιρείες εγγεγραμμένες στη ΜΔΕ να παραμείνουν εκεί, ακόμα και όταν, λόγω πολιτογράφησης στελεχών, δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια εγγραφής ως ξένες εταιρείες.

 

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:30 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:30 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683