+35725368683

Διαζυγίο στην Κύπρο

Ενημερώθηκε: Μάρτιος 07, 2024

Οι δικηγόροι διαζυγίου της εταιρείας μας μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαζυγίου (λύση γάμου) πολιτικού ή θρησκευτικού γάμου που έχει λάβει χώρα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι ένας εκ των συζύγων ζει στην Κύπρο για τουλάχιστον 3 μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου στην Κύπρο είναι να γνωρίζουμε τη διεύθυνση του άλλου συζύγου (είτε τη διεύθυνση εργασίας, είτε της κατοικίας τους) για την επίδοση των εγγράφων του διαζυγίου μέσω δικαστικού επιμελητή. Δεν έχει σημασία εάν ο αιτών πραγματοποίησε γάμο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Λύση πολιτικού γάμου

Ανεξάρτητα από το αν ο γάμος έχει τελεστεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, εάν ένας από τους συζύγους διαμένει στην Κύπρο για τουλάχιστον τρεις μήνες, τότε το Οικογενειακό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για τη λύση του γάμου. Η λύση πολιτικού γάμου σε Οικογενειακό Δικαστήριο της Επαρχίας, ειδικά εάν οι σύζυγοι συμφωνήσουν στην έκδοση διαζυγίου, είναι μια απλή διαδικασία. Τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν στο Δικαστήριο είναι μόνο το πιστοποιητικό γάμου και μια βεβαίωση από τον αιτούντα του διαζυγίου.

Ο χρόνος έκδοσης διαζυγίου πολιτικού γάμου, όταν συμφωνούν και τα δύο μέρη, είναι περίπου ενάμισης μήνας, ανάλογα με τις εκτελεστικές συνθήκες κάθε υπόθεσης.

Διαδικασία διαζυγίου 

Το μέρος εναντίον του οποίου θα κατατεθεί το διαζύγιο είναι γνωστό ως «εναγόμενος» όσον αφορά τη διαδικασία. Ο σύζυγος που υποβάλλει την αίτηση διαζυγίου στην Κύπρο είναι γνωστός ως «αιτών». Μόλις ο δικηγόρος διαζυγίου υποβάλει την αίτηση, το Δικαστήριο ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία για την πρώτη ακρόαση. Ταυτόχρονα, η αίτηση διαζυγίου πρέπει να επιδοθεί στον άλλο σύζυγο, «τον εναγόμενο», ώστε να μπορεί να παρευρεθεί στην ακρόαση ή να διορίσει δικηγόρο διαζυγίου για την υπεράσπισή του. Ο «εναγόμενος» έχει επίσης το δικαίωμα να μην παρευρεθεί στην πρώτη ακρόαση. Το διαζύγιο θα εκδοθεί σε περίπτωση απουσίας του με τη διαδικασία από την πλευρά του «αιτούντα». Εάν ο εναγόμενος είναι παρών κατά την πρώτη ακρόαση και αντιταχθεί στο διαζύγιο, τότε η διαδικασία διαζυγίου που θα ακολουθήσει θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Ο γρηγορότερος τρόπος για να εκδοθεί το διαζύγιο είναι όταν ο «εναγόμενος» δεν παρουσιάζεται στην πρώτη ακρόαση. Εάν ο «εναγόμενος» δεν είναι παρών στο Επαρχιακό Οικογενειακό Δικαστήριο, τότε η υπόθεση διαζυγίου θα τεθεί σε απόδειξη περίπου σε μια εβδομάδα. Οι υποθέσεις διαζυγίου λαμβάνουν χώρα στο Περιφερειακό Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού κάθε Τετάρτη. Όταν η υπόθεση τεθεί σε απόδειξη, ο δικηγόρος διαζυγίου, σύμφωνα με τα γεγονότα που ανέφερε ο «αιτών», θα προετοιμάσει μια ένορκη δήλωση για τον αιτούντα. Θα κατατεθεί την ημέρα που έχει οριστεί η δεύτερη ακρόαση της υπόθεσης διαζυγίου (σε περιπτώσεις που ο «εναγόμενος» δεν είναι παρών στην πρώτη ακρόαση). Μετά την κατάθεση της ένορκης κατάθεσης, ο δικηγόρος θα εμφανιστεί κατά την ακρόαση παρουσιάζοντας την ένορκη δήλωση του «αιτούντος». Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις (όπως η προσκόμιση των εγγράφων στον «εναγόμενο» μέσω μιας έγκυρης μεθόδου, όπως ο δικαστικός επιμελητής εάν ζει στην Κύπρο ή μέσω DHL), τότε το διαζύγιο θα εκδοθεί την ίδια ημέρα. Θα παραλάβετε το πιστοποιητικό διαζυγίου μέσα σε λίγες ημέρες.

Εν κατακλείδι, το διαζύγιο στην Κύπρο σε περιπτώσεις που το Επαρχιακό Οικογενειακό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία μπορεί να είναι μια απλή ή περίπλοκη διαδικασία ανάλογα με την υπόθεση. Οι δικηγόροι διαζυγίου της εταιρείας μας μπορούν να σας βοηθήσουν με την αίτησή σας και να σας προσφέρουν μια πρώτη διαβούλευση δωρεάν στο γραφείο μας ή μέσω e-mail.

Λόγοι διαζυγίου

Το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί κατά του «εναγόμενου» λόγω σοβαρής διακοπής της σχέσης, η οποία είναι ένας λόγος που αναφέρεται και στους δύο συζύγους.

Εάν ο «αιτών» θέλει να κατηγορήσει τον «εναγόμενο» για τη διάλυση του γάμου, μπορεί να αναφερθεί στους ακόλουθους νομικούς λόγους διαζυγίου:

  • Μοιχεία
  • Ανήθικη ή ατιμωτική ή άλλη επαναλαμβανόμενη ασύγγνωστη διαγωγή που επιφέρει δεινή κατάπτωση της σχέσης καθιστώντας τη σχέση αφόρητη για τον αιτούντα.
  • Σωματική βία.
  • Αδικαιολόγητη εγκατάλειψη για περίοδο δύο ετών.
  • Διάσταση για περίοδο δύο ετών.

Οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου / του δικαστικού χωρισμού

Μετά τη λύση του γάμου και την έκδοση του πιστοποιητικό διαζυγίου, εάν ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από το εισόδημα ή την περιουσία του, θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει διατροφή από τον άλλο εάν πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Αν κατά την έκδοση του διαζυγίου, βρίσκεται σε ηλικία ή κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος.
  • Αν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ή ενήλικου τέκνου ή άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα που, λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του και επομένως εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος.
  • Αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου

Εάν οι πρώην σύζυγοι έχουν ανήλικο τέκνο / τέκνα, τότε πρέπει να υποβάλουν άλλες δύο αιτήσεις, μία για τη διατροφή και μία για την επιμέλεια του τέκνου / των τέκνων.

Κατανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων / Οικονομικός διακανονισμός

Εάν οι πρώην σύζυγοι έχουν αποκτήσει περιουσία ή έχουν αυξήσει τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά τη διάρκεια του γάμου ή πριν από τον γάμο για λόγους γάμου, θα πρέπει να υποβάλουν άλλη αίτηση στο Δικαστήριο σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να μοιραστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία με τον άλλο σύζυγο. Σύμφωνα με τον κυπριακό νόμο: Εάν ο γάμος λύεται, ή εάν οι σύζυγοι έχουν χωρίσει (πριν από την έκδοση διαζυγίου), και η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί, εάν συνέβαλε ο άλλος σύζυγος κατά κάποιο τρόπο στην αύξηση, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιστροφή του μέρους της αύξησης που προέρχεται από τη συνεισφορά του.

Συναινετικό διαζύγιο ή συμφωνία διαζυγίου

Το συναινετικό διαζύγιο επιτρέπεται στην Κύπρο μετά από τροποποίηση που έγινε στη νομοθεσία (Περί Γάμου Νόμος του 2003, 104(Ι)/ 2003) το 2023.

Κοινή συναίνεση για λύση γάμου που επιφέρει αμάχητο κλονισμό στις σχέσεις μεταξύ των δύο συζύγων θεωρείται πλέον λόγος διαζυγίου.

Πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τέλεση του γάμου.

Εάν υπάρχουν παιδιά, τότε οι σύζυγοι πρέπει ή να έχουν ήδη ρυθμίσει τα θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας ή να έχουν καταχωρήσει αίτηση για έκδοση εκ συμφώνου απόφασης σχετικά με τα παιδιά.

Αίτηση διαζυγίου μέσω διαδικτύου 

  • Ένας εκ των συζύγων διαμένει στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.
  • Εσείς, ο αιτών, γνωρίζετε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του συζύγου για την επίδοση των εγγράφων διαζυγίου μέσω δικαστικού επιμελητή.

Η αίτηση διαζυγίου μπορεί να καταχωρηθεί online και αν ο σύζυγος εναντίον του οποίου καταχωρείται δεν εμφανιστεί την πρώτη φορά στο δικαστήριο ή δεν διορίσει δικηγόρο, το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί με διαδικασία online.

Έτσι, όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να λάβετε το διαζύγιο από την Κύπρο, το οποίο θα σας αποσταλεί εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Κόστος και τέλη διαζυγίου

Το κόστος του διαζυγίου στην Κύπρο εξαρτάται από τη διαδικασία και τους δικηγορικούς κανονισμούς. Εάν οι δύο πλευρές συμφωνούν και δεν υπάρχουν αμφισβητούμενα θέματα, το κόστος μπορεί να συμφωνηθεί εκ των προτέρων με το δικηγόρο σας.

Το κυβερνητικό τέλος για την καταχώρηση αιτήσεως διαζυγίου, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοσήμων και των εξόδων επίδοσης, ανέρχεται περίπου στα 200 ευρώ. Τα δικηγορικά τέλη εξαρτώνται από τα γεγονότα και την πολυπλοκότητα της κάθε υπόθεσης, και από το αν οι σύζυγοι συμφωνούν στην έκδοση διαζυγίου. Κατά μέσον όρο, το κόστος είναι περίπου 800 ευρώ συν ΦΠΑ και έξοδα, εφόσον και οι δύο σύζυγοι βρίσκονται στην Κύπρο και συναινούν στην έκδοση διαζυγίου.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:30 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:30 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683