+35725368683

Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο

Η ίδρυση κυπριακής εταιρείας είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία σύστασης νομικής οντότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία συνήθως ονομάζεται Εταιρεία. Ο ίδιος όρος είναι επίσης γνωστός ως εγγραφή ή σύσταση εταιρείας.

Η διαδικασία εγγραφής εταιρείας στην Κύπρο είναι συγκριτικά πιο εύκολη και γρήγορη από ό,τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση προς έγκριση του ονόματος και στη συνέχεια η εγγραφή μιας εταιρείας υποβάλλεται σε επεξεργασία από τον Έφορο Εταιρειών. Η εγγραφή ολοκληρώνεται εντός 7-10 ημερών

Η ίδρυση της εταιρείας περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις πριν από την εγγραφή της εταιρείας. Η σύσταση της εταιρείας απαιτεί την προετοιμασία του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες της εταιρείας και τα καθήκοντα των διευθυντών και των μετόχων. Εάν η σύσταση και η εγγραφή γίνει από ένα δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο, η δέουσα επιμέλεια σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες μιας Εταιρείας είναι υποχρεωτική πριν από την εγγραφή.

Διαδικασία ίδρυσης εταιρείας

Η διαδικασία ίδρυσης εταιρειών στην Κύπρο ξεκινά με το διορισμό ενός εξουσιοδοτημένου δικηγόρου ο οποίος θα αναλάβει την προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων ίδρυσης και την εγγραφή της εταιρείας. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, μόνο οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι της Κύπρου μπορούν να προετοιμάσουν και να υπογράψουν τα έγγραφα για την εγγραφή της εταιρείας.


Η ύπαρξη κάθε εταιρείας ξεκινά με την έκδοση από τον Έφορο Εταιρειών του πιστοποιητικού σύστασης.

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Όλες οι εταιρείες στην Κύπρο είναι εγγεγραμμένες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου, το οποίο έχει την ευθύνη να τηρεί το Μητρώο Εταιρειών και πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στην εταιρεία.

Έγκριση ονόματος της εταιρείας

Το πρώτο βήμα είναι η αίτηση για έγκριση του επιθυμητού ονόματος της εταιρείας. Το όνομα της εταιρείας περιλαμβάνει στο τέλος τη συντομογραφία Ltd (λτδ) ή Limited (λίμιτεδ). Το όνομα δεν πρέπει να είναι παρόμοιο με το όνομα υπάρχουσας εταιρείας.

Επίσης, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις για βάσιμους λόγους επιτρέπονται τα ακόλουθα:

 

 • Οι όροι: national, international, democracy, Europe, Euro
 • Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι όροι: cooperative (συνεταιριστικός), municipal (δημοτικός), privileged (προνομιακός), acknowledged (αναγνωρισμένος).
 • Τα ονόματα που περιλαμβάνουν ένα κύριο όνομα που δεν είναι το μικρό όνομα ή / και το επώνυμο ενός εκ των διευθυντών ή των μετόχων θα επιτρέπονται μόνο εάν υπάρχουν εύλογοι λόγοι για την αποδοχή τους.
 • Τα ονόματα που περιέχουν τις ακόλουθες λέξεις θα επιτρέπονται μόνο ένα υπάρχουν εύλογοι λόγοι: Bank (Τράπεζα), Banking (Τραπεζικός), Investing (Επενδυτικός), Trust (Τραστ), Insurance (Ασφάλειες), Broker.
 • Το όνομα μιας συνδεδεμένης εταιρείας δεν γίνεται αποδεκτό εκτός εάν έχει γραπτή συγκατάθεση.

 

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μοναδικά ονόματα και να προσθέτετε αρχικά των κατόχων στο μπροστινό μέρος για να έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης του ονόματος της εταιρείας από τον Έφορο. Επιπλέον, έχουμε μια λίστα με ήδη εγκεκριμένα ονόματα εταιρειών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεση εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο.


Η διαδικασία έγκρισης του ονόματος διαρκεί 1-3 εργάσιμες μέρες.

Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο

Τα έγγραφα που πρέπει να προετοιμάσει ο δικηγόρος και να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών για την εγγραφή μιας εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 • Ιδρυτικό έγγραφο
 • Καταστατικό
 • Κατά νόμο δήλωση συμμόρφωσης (έντυπο HE1)
 • Τα έντυπα HE2 και HE3

Ιδρυτικό έγγραφο

Το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να περιέχει:

 • Το όνομα της εταιρείας, όπως έχει εγκριθεί.
 • Τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι νόμιμοι. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα και την εξουσία να εκτελεί μόνο ενέργειες που καλύπτονται από τις εξουσίες που της ανατίθενται στα άρθρα της. Συνιστούμε όταν συντάξετε τα άρθρα να προσθέσετε επιπλέον δραστηριότητες, ώστε η εταιρεία να μπορεί ελεύθερα να συμμετέχει σε πρόσθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εάν είναι απαραίτητο.
 • Να αναφέρεται ότι η ευθύνη των μέτοχων είναι περιορισμένη.
 • Η εταιρεία έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, που στην πράξη σημαίνει ότι τα μέλη / οι μέτοχοι δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε ζητήματος ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία.
 • Να αναφέρεται το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου με το οποίο η Εταιρεία σκοπεύει να εγγραφεί και τη διαίρεσή της σε μετοχές συγκεκριμένου ποσού. Το συνηθισμένο μετοχικό κεφάλαιο που χρησιμοποιείται είναι 1000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Καταστατικό

Το Καταστατικό μιας κυπριακής εταιρείας είναι το έγγραφο που καθορίζει τους κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της εταιρείας. Το καταστατικό και το ιδρυτικό έγγραφο είναι δεσμευτικά έγγραφα για τα μέλη της εταιρείας και αποτελούν ουσιαστικά συμφωνία κάθε μέλους της εταιρείας για συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτών των δύο εγγράφων.

Κατά Νόμο Δήλωση Συμμόρφωσης (έντυπο ΗΕ1)

Το έντυπο HE1 είναι μια ένορκη δήλωση του δικηγόρου που επιβεβαιώνει ότι έχει ετοιμάσει όλα τα έγγραφα της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου της Κύπρου.

Έντυπο ΗΕ2 – Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου

Το έντυπο HE2 περιέχει τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας. Κάθε κυπριακή εταιρεία πρέπει να διατηρεί μια καταχωρισμένη διεύθυνση στην Κύπρο, η οποία μπορεί προαιρετικά να προσφέρεται ως υπηρεσία από τον δικηγόρο. Σε αυτήν τη διεύθυνση μπορούν να αποστέλλονται επίσημα όλες οι ειδοποιήσεις προς την εταιρεία.

Έντυπο ΗΕ3 – Διευθυντές και Γραμματέας

Το έντυπο HE3 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους υπαλλήλους, τους διευθυντές και τον γραμματέα της εταιρείας. Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή και έναν γραμματέα. Μπορούν να διοριστούν επιπλέον διευθυντές.


Ο διευθυντής μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τον γραμματέα. Και οι δύο αυτοί ρόλοι μπορεί να παρέχονται ως υπηρεσία από εξουσιοδοτημένους δικηγόρους.

Κατάθεση των εγγράφων στον Έφορο

Τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω υποβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου για έγκριση. Κατά την έγκριση εκδίδονται τα ακόλουθα πιστοποιητικά:  

 • Σύστασης
 • Διευθυντών και γραμματέα
 • Εγγεγραμμένου γραφείου
 • Μετόχων
 • Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό

Τα Πιστοποιητικά της εταιρείας μπορούν να συντάσσονται στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Για τα ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό στα αγγλικά υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Χρονοδιάγραμμα εγγραφής

Η έγκριση και εγγραφή της εταιρείας διαρκεί 2-4 εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων.

Τέλη

Τα τέλη για τη σύσταση και εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο είναι τα εξής:

 • Έγκριση ονόματος €30
 • Σφραγίδα για έντυπο HE1 €52
 • Τέλη εγγραφής εταιρείας €485
 • Ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο στα αγγλικά (προαιρετικά €240)
 • Χρέωση courier €35

Οι υπηρεσίες μας

 • Παρέχουμε συμβουλές για την πιο αποτελεσματική δομή εταιρείας στην Κύπρο
 • Προετοιμασία και κατάθεση των εγγράφων
 • Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τη φορολογία
 • Γραμματειακή υποστήριξη – συγκέντρωση μητρώων μετοχών, διεξαγωγή ετήσιων γενικών συνελεύσεων, υποβολή οικονομικών καταστάσεων
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής - παροχή διευθυντών, υποψηφίων μετόχων, εγγεγραμμένης διεύθυνσης και γραφείων
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας και λογιστικές
 • Υπηρεσίες εικονικού γραφείου

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν συμβουλές σχετικά με την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο και για να σας ενημερώσουμε για τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683