+35725368683

Σύνταξη διαθήκης, επικύρωση και διαχείριση περιουσίας

Ο όρος περιουσία υποδηλώνει την κινητή και ακίνητη περιουσία και γενικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση της περιουσίας σχετίζεται με τις διαδικασίες συλλογής και διανομής περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος σε νόμιμους κληρονόμους στην Κύπρο. Ένα σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τον τρόπο διανομής των περιουσιακών στοιχείων της περιουσίας είναι εάν υπάρχει διαθήκη.

Διαθήκη στην Κύπρο

Στην Κύπρο, η διαθήκη είναι ένα νομικό έγγραφο μέσω του οποίου ένα άτομο, ο διαθέτης, εκφράζει τις επιθυμίες του για το πώς θα διανεμηθεί η περιουσία και τα περιουσιακά του στοιχεία κατά το θάνατο, και ορίζει ένα ή περισσότερα άτομα ως νόμιμους κληρονόμους, καθώς και έναν διαχειριστή για την διαχείριση της κληρονομιάς μέχρι να ολοκληρωθεί η διανομή.


Ο κύριος σκοπός της διαθήκης είναι η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος ή τουλάχιστον ενός τμήματος αυτού που μπορεί να διατεθεί και ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές διατάξεις, όπως επικήδειες διευθετήσεις.

Η διαδικασία σύνταξης διαθήκης

Η διαθήκη πρέπει να είναι γραπτή και να συντάσσεται από τον διαθέτη παρουσία δύο μαρτύρων οι οποίοι παρίστανται ταυτόχρονα.


Η διαθήκη στην Κύπρο μπορεί να καταχωρηθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο της πόλης στην οποία ζει ο διαθέτης, ωστόσο, ακόμη και αν δεν έχει καταχωρηθεί, η ισχύς του δεν επηρεάζεται.

Απόφαση για σύνταξη διαθήκης

Η διαθήκη μας δίνει την ευκαιρία να αποφασίσουμε για ορισμένα θέματα, τα οποία αναφέρονται παρακάτω.

Διορισμός εκτελεστή

Η διαθήκη παρέχει την εξουσία διορισμού εκτελεστή ο οποίος υποβάλει τη διαχείριση ακινήτων στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο και κάνει αίτηση για χορήγηση δικαστικής εντολής (δικαστικής απόφασης) που θα του επιτρέψει να ενεργήσει εκ μέρους της κληρονομιάς και να διανείμει τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη διαθήκη.


Ο εκτελεστής μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο, ένα αξιόπιστο μέλος της οικογένειας ή ο δικηγόρος σας καθώς έχει νομικές γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση κληρονομιών και τη διανομή περιουσιακών στοιχείων.


Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει διαθήκη, η εξουσία διορισμού εκτελεστή επαφίεται στους νόμιμους κληρονόμους, οι οποίοι θα πρέπει να συναινέσουν στον διορισμό κατάλληλου διαχειριστή κληρονομιάς, ο οποίος, όπως και ο εκτελεστής, θα υποβάλει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για την επικύρωση της διαθήκης.

Διανομή περιουσιακών στοιχείων

Σε περίπτωση που ο αποθανών δεν έχει αφήσει διαθήκη, η περιουσία θα διανεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος που προβλέπει 7 κατηγορίες νομικών κληρονόμων με ιεραρχική σειρά προτεραιότητας βάσει του βαθμού σχέσης με τον αποθανόντα. Η πρώτη κατηγορία νόμιμων κληρονόμων είναι ο/η σύζυγος και τα παιδιά που συνήθως θα κληρονομήσουν ίσο μερίδιο της περιουσίας.

Εάν ο αποθανών έχει αφήσει διαθήκη μπορεί να προσδιορίσει τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων, και σε ποιον θα μεταβιβαστούν, ή ακόμη και να διανείμει περιουσιακά στοιχεία σε επιπλέον κληρονόμους, εκτός από συγγενείς, εάν αυτή είναι η επιθυμία του διαθέτη, ανάλογα με το διαθέσιμο μέρος.

Διαθέσιμο μέρος περιουσιακών στοιχείων

Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος περιορίζει την ελευθερία του διαθέτη αναφορικά με τη διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων, έτσι ώστε αυτά να μεταβιβαστούν κυρίως στα μέλη της οικογένειας.


Το διαθέσιμο μέρος της περιουσίας αναφέρεται στο μέρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας ενός ατόμου το οποίο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα με τη θέλησή του. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι όταν ένα άτομο πεθαίνει αφήνοντας σύζυγο και παιδιά, ή σύζυγο και απογόνους παιδιών, ή δεν αφήνει σύζυγο αλλά μόνο παιδιά ή απογόνους παιδιών, το διαθέσιμο μέρος της περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ¼ της καθαρής αξίας της περιουσίας.


Αν ο διαθέτης δεν έχει παιδιά και αφήνει σύζυγο ή γονέα, το διαθέσιμο μέρος ορίζεται στο μισό της περιουσίας.


Αν ο κληροδότης δεν αφήνει παιδιά, απογόνους παιδιών, σύζυγο ή γονέα, τότε το σύνολο της περιουσίας του μπορεί να διατεθεί σύμφωνα με τη διαθήκη του.

Μπορεί να ανακληθεί μια διαθήκη;

Μια διαθήκη μπορεί να ανακληθεί από μεταγενέστερη διαθήκη που θα ανακαλεί ρητά την προηγούμενη. Επίσης, μια διαθήκη μπορεί να ανακληθεί αν ο διαθέτης καταστρέψει το έγγραφό της.

Διαχείριση περιουσίας αποθανόντος

Γενικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση περιουσιών στην Κύπρο ρυθμίζονται σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο, Κεφ. 189, τον περί Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση) Νόμο, Κεφ.192 και τους Κανόνες που προβλέπονται από αυτούς τους Νόμους, σε συνδυασμό με τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο, Κεφ. 195.

Διάταγμα επικύρωσης

Το διάταγμα επικύρωσης παρέχει νομική εξουσία στον διαχειριστή της κληρονομιάς για τη διαχείριση και τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος. Περιλαμβάνει την εξουσία μεταβίβασης περιουσίας και πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να διανείμει τα περιουσιακά στοιχεία στους νόμιμους κληρονόμους υπό δικαστική επίβλεψη και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου.
Τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης είναι τα ακόλουθα:

 • Πιστοποιητικό θανάτου.
 • Στοιχεία των κληρονόμων, όνομα, διεύθυνση και ταυτότητα ή διαβατήριο, εάν είναι δυνατόν.
 • Πιστοποιητικό κληρονόμων που εκδίδεται από τον Κοινοτάρχη ή τον δήμαρχο της περιοχής στην οποία ζούσε ο αποθανών. Συνήθως, προετοιμάζεται από τον δικηγόρο.

Πότε είναι απαραίτητο το διάταγμα επικύρωσης;

Σύμφωνα με τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο, το διάταγμα επικύρωσης απαιτείται πριν ξεκινήσει η διαδικασία διανομής περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος. Σε περίπτωση που το μόνο περιουσιακό στοιχείο είναι μια τραπεζική κατάθεση που δεν υπερβαίνει τα €15.000 δεν είναι απαραίτητο.

Δικαστήριο Επικύρωσης Διαθηκών

Ο νόμος προβλέπει ότι το Δικαστήριο Επικύρωσης Διαθηκών είναι το Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία σε θέματα επικύρωσης διαθηκών.


Τα κύρια καθήκοντα του Δικαστηρίου Επικύρωσης Διαθηκών περιλαμβάνουν την παραλαβή διαθηκών για ασφαλή φύλαξη, την παραλαβή των αιτήσεων για την έκδοση εντολής επικύρωσης ή των εγγράφων διαχείρισης, καθώς και την αποστολή στο μητρώο των αιτήσεων που υποβάλλονται για επικύρωση.

Επικύρωση διαθήκης στην Κύπρο

Η διαδικασία διαχείρισης κληρονομιάς στην Κύπρο ξεκινάει από τον εκτελεστή εάν υπάρχει διαθήκη ή από όλους τους νόμιμους κληρονόμους ή οποιονδήποτε από αυτούς εάν δεν υπάρχει διαθήκη. Ο δικηγόρος υποβάλει τη διαχείριση και την αίτηση για επικύρωση και θα ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει στον προτεινόμενο εκτελεστή την εντολή που θα του επιτρέψει να διαχειριστεί τα περιουσιακά στοιχεία του αποθανόντος.

Η διαδικασία έκδοσης διατάγματος επικύρωσης

Η αίτηση για την έκδοση του διατάγματος επικύρωσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους κληρονόμους και τους δικαιούχους, την εκτιμώμενη αξία της περιουσίας, την κινητή και ακίνητη περιουσία, τα χρέη και μια γραπτή δήλωση από τους κληρονόμους ή δικαιούχους που αποδέχονται το διορισμό του. Εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση από κανέναν από τους δικαιούχους, η αίτηση πρέπει να επιδοθεί και έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στο διορισμό του προτεινόμενου διαχειριστή.

Χρόνος έκδοσης διατάγματος επικύρωσης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση του διατάγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 1-2 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από τους δικαιούχους.

Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων μετά την έκδοση του διατάγματος επικύρωσης

δικαστήριο απογραφή της περιουσίας συνοδευόμενη από ένορκη δήλωση και, κατά τη διαχείριση της περιουσίας, θα λάβει το πιστοποιητικό φόρου και θα καταβάλει οποιονδήποτε πληρωτέο φόρο.


Το κύριο καθήκον του διαχειριστή είναι να διαχειρίζεται την περιουσία και υπό την επίβλεψη του δικαστηρίου να συγκεντρώνει τα περιουσιακά στοιχεία. Έχει την εξουσία να κινεί δικαστικές διαδικασίες εκ μέρους του αποθανόντος, να πληρώνει τα έξοδα κηδείας και διαθήκης και να πληρώνει όλα τα χρέη του αποθανόντος.


Μετά την πληρωμή των εξόδων της κηδείας και άλλων παρεπόμενων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων εξόδων του διαχειριστή και των χρεών του αποθανόντος, ο διαχειριστής θα διανείμει τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία στους δικαιούχους. Για τη διαχείριση της περιουσίας συνήθως ανοίγεται ένας ειδικός τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση όλων των πληρωμών και για τη λήψη χρημάτων που θα συγκεντρωθούν.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

Για να οριστικοποιηθεί η διαδικασίας διαχείρισης, ο διαχειριστής πρέπει να καταθέσει στον Δικαστή τους τελικούς λογαριασμούς με τα απαραίτητα έγγραφα, λεπτομέρειες, αποδείξεις και δήλωση υπογεγραμμένη από τους κληρονόμους και τους δικαιούχους που δηλώνουν ότι έχουν λάβει το μέρος της κληρονομιάς που τους αναλογεί. Ο Δικαστής εξετάζει τους τελικούς λογαριασμούς και εφόσον η διαχείριση έχει εκτελεστεί σωστά, απαλλάσσει τον διαχειριστή από τα καθήκοντά του.

Δικηγόροι που ειδικεύονται σε θέματα κληρονομιών και διαθηκών στην Κύπρο

Οι δικηγόροι μας παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με το κληρονομικό δίκαιο, τις διαθήκες και την επικύρωσή τους και τη διαχείριση των περιουσιών στην Κύπρο.

 • Σύνταξη και καταχώρηση διαθήκης.
 • Διαχείριση περιουσίας αποθανόντος Κυπρος.
 • Παροχή συμβουλών σε περιπτώσεις κληρονομικών διαφορών.
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με τις διαθήκες και το κληρονομικό δίκαιο.
 • Φύλαξη της διαθήκης, έως ότου καταστεί απαραίτητη η εκτέλεση των διατάξεων της.
 • Προετοιμασία της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων για την επικύρωση της διαθήκης.
 • Παρουσία ενώπιον δικαστηρίου όπου χρειάζεται.
 • Υπηρεσίες εκτελεστή ή διαχειριστή κληρονομιάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν συμβουλές και για να σας ενημερώσουμε για τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εξυπηρετούμε πελάτες από το 1983 με μετρήσιμη επιτυχία.
Ακολουθησε μας
Μέλη των:
Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου The Legal 500

Η διευθυνση μας

Δευτέρα έως Πέμπτη:
8:00 πμ – 6:00 μμ
Παρασκευή:
8:00 πμ – 2:30 μμ
Σαββατοκύριακα:
Κλειστά

info@gk-lawfirm.com

Καλέστε +35725368683